اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رسول یاسمن

حسابداری صاحب امتیاز و مدیرمسئول

ryasamangmail.com
09144064419


سابقه 20 سال رابطه استخدامی رسمی در نظام بانکی

کارشناس بررسی و ارزیابی طرحهای اقتصادی و امور اعتباری

دانشجوی دوره دکتری حسابداری ( رساله )

مدرس دانشگاه و دوره های تخصصی مالی و بانکی

کارشناس رسمی دادگستری ( رشته حسابداری و حسابرسی )

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

مدیرعامل موسسه خدمات مالی و مدیریتی مبنا

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر صنوبر

مدیریت بازرگانی دانشیار

nsanoubaryahoo.com


دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

دکتر حسن همتی

حسابداری استادیار

hemmati_h433yahoo.com


استادیار

عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی پرندک

عضو هیئت مدیره انجمن حسابداری ایران

از مشاهیر حسابداری ایران

دکتر غلامحسن تقی نتاج

حسابداری دانشیار

nattajyahoo.com


عضو هیأت علمی

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد

دکتر عسگر پاکمرام

حسابداری دانشیار

pakmaragmail.com


عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حسابداررسمی

دکتر یونس بادآور نهندی

حسابداری دانشیار

badavarnahandiiaut.ac.ir


عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر جمال بحری ثالث

حسابداری استادیار

bhryslsyahoo.com


استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیأت مدیره بانک قوامین

دکتر حمیدرضا نجف پور کردی

حسابداری پژوهشگر منتخب نظام بانکی

najafpouryahoo.com


پژوهشگر منتخب نظام بانکی

عضو هیأـ مدیره بانک قوامین

دکتر علیرضا فضل زاده

حسابداری دانشیار

fazlzadeh_accyahoo.com


دانشیار

عضو هیأآت علمی دانشگاه تبریز

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

کارشناس رسمی دادگستری

دکتر رویا آل عمران

اقتصاد دانشیار

aleemraniaut.ac.ir


دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی دانشیار
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir


دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دکتر اکبرکشاورزیان پیوستی

اقتصاد پژوهشگر و مدرس علوم بانکی

keshavarziangmail.com


عضو هیأت مدیره پست بانک ایران 

پژوهشگر منتخب نظام بانکی در سال 1396

سعید شیپوریان

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری

sheiporiangmail.com


دانشجوی دکتری حسابداری ( رساله )

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه چشم اندازی حسابداری و مدیریت

دکتر محمد پورکریم

حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

pourkarimvyahoo.com


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

شهلا عباس زاده

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری

abbaszadeh_acyahoo.com


دانشجوی دکتری حسابداری ( رساله )

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانشوران

مدیرگروه حسابداری و بیمه موسسه آموزش عالی دانشوران

دبیر تخصصی

کامران بیگلری

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی مدیر ، مشاور و مدرس بانکی

kamranbiglari49gmail.com


دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ( رساله )

26 سال سابقه بانکی

مشاور امور اقتصادی و بانکی

عضو انجمن مدیریت ایران

مدیر اجرایی

محسن نجفلوی

مدیریت بازاریابی کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

m.najaflou2008gmail.com

مدیر داخلی

شبنم فردی مقدم

روانشناسی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

fardimoghaddamgmail.com