راهنمای نویسندگان

پژوهشگران گرامی؛

لطفا پس از دانلود فرمت مقالات، مقاله خود را مطابق این قالب ویرایش کرده و ارسال نمایید. لازم به ذکر است به مقالاتی که فرمت مجله در آنها رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به منظور دانلود فرمت مقالات اینجا کلیک کنید .