درباره نشریه

      امروزه نقش بانکها و بیمه ها در نطام اقتصادی کشور برهیچ کس پوشیده نیست . چه اینکه هر فعالیت اقتصادی بدون حضور بانک و بیمه در کنار فرایندهای کسب و کار دور از تصور ب.وده و به موازات اهمیت این جایگاه ، توجه و اهتمام دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی به وضعیت ، چالشها ، انتظارات و چشم انداز این دو صنعت بیش از پیش نمود پیدا کرده است . هر چند که نگاه تخصصی به این دو مولفه و در آمدن از سایه سایر رشته ها نظیر حوزه های حسابداری ، مالی و مدیریت چندان توفیقی نداشته با اینحال تنوع و گستردگی موضوعات درگیر در این دو حوزه ، نگاه تخصصی را در این زمینه ضروری می سازد . 

     خلاء موجود در کمیت نشریات تخصصی در این عرصه انگیزه متولیان این نشریه را بر این داشت تا با استعانت از ذات احدیت و مساعدت اساتید مطرح گامی در توسعه نظریه ها و مسائل پیرامون برداشته شود .