ارزیابی وضعیت ERP درنظام بانکی ومیزان هماهنگی آن باساختارسازمانی بانک سپه(مطالعه موردی: کلیه شعب بانک سپه استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی،واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران

2 گروه مدیریت،موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)،تبریز،ایران

چکیده

بانک‌ها درتلاش برای بقای خود درعرصه رقابت ، نیازروزافزونی به ایجاد ارتباط بین اطلاعات عرضه شده توسط هر واحدسازمانی دارند. نظام‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی،برای سروسامان دادن به این چند پارگی اطلاعاتی درسازمان طراحی شده‌اند، زیرانظام های مذکور،باارائه مجموعه‌ای ازواحدهای نرم افزاری- سخت افزاری مستقل که همه بخش‌های وظیفه‌ای کسب وکار را پوشش می دهند ، فرآیندهای داخلی سازمان رایکپارچه وساده می‌کنند.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شعب بانک سپه استان آذربایجان شرقی به تعداد 86 شعبه و حجم نمونه 150 نفر از تعداد کارکنان این شعب بوده‌اند. جهت بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف واسمیرنوف استفاده شد. همچنین به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌ ناپارامتریک و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که هماهنگی مثبتی بین برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی با پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ساختار سازمان نظام بانکی وجود دارد. همچنین هماهنگی مستقیمی بین پیچیدگی، تمرکز و رسمیت ساختارسازمان و ابعاد پنجگانه ERP(برنامه ریزی منابع سازمانی) وجوددارد. هرچه برنامه‌ریزی منابع سازمانی در نظام بانکی افزایش پیدا کند میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی نظام بانکیدر کلیه شعب بانک سپه استان آذربایجان شرقی افزایش پیدا می‌کند. همچنین از نظر میزان اهمیت بین بعد فنی و پیچیدگی ساختار سازمانی نیز هماهنگی مثبتی مشاهده شده اما بین باقی ابعاد از نظر میزان اهمیت هماهنگی‌ای مشاهده نگردید. از نظر میزان اهمیت بین ابعاد برنامه‌ریزی نیروی انسانی و پیچیدگی و تمرکز ساختار سازمانی نیز هماهنگی‌ای مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها