بررسی تاثیرآموزش مدیریت زمان برکاهش اضطراب کارکنان بانک سپه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت زمان برکاهش اضطراب کارکنان بانک سپه تبریز انجام یافته است . از آنجائیکه کارکنان بانکها به لحاظ قرار گرفتن در محیط کاملا ارتباطی و وجود کنترلها و نظارتهای مستمر انجام وظایف همواره در معرض توانایی بالقوه اضطراب قرار دارند لذا جامعه آماری پژوهش به دلیل اندازه زیاد ( کثرت کارکنان ) و وجود تنوع فعالیت و عملیات در بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی و بدلیل دسترسی محقق ، کلیه کارکنان بانک سپه در سال 96 انتخاب گردیده اند . طرح پژوهشی حاضر از نوع پیش آزمون - پس آزمون می باشد . درراستای هدف پژوهشی ، تعداد 40 نفر از کارکنان بطور تصادفی ساده که 20 نفرازآنهادرگروهکنترلو 20 نفرازآنهادرگروهکنترلقرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در8جلسه آموزش مدیریت زمان را دریافت نمودند که گروه کنترل مداخله ای از این آموزش بی بهره بوده اند . بعد از برگزاری آموزش یادشده ، شرکت کنندگان مجدداً از طریق پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل ارزیابی گردیده و داده های آزمایش استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند . نتایج پژوهش نشان می دهد که فراگیری اصول و فنون مدیریت زمان در کاهش اضطراب پنهان وعمومی کارکنان موثر بوده و به نحو قابل درکی بکارگیری آنها موجب کاهش اضطراب در انها شده است . وجود ارتباط معنی‌دار بین فراگیری مدیریت زمان و اضطرابپنهان و عمومی از طریق این پژوهش بیانگر اینست که کارکنان بانک به لحاظ قرار گرفتن در محیط مستعد اضطراب می‌توانند با آشنایی و بکارگیری مهارتهای مدیریتی من جمله مدیریت زمان خود ( بعنوان مولفه این پژوهش ) ، موجب کاهش اضطراب خود باشند .

کلیدواژه‌ها