بررسی تأثیر ابعاد گرایش استراتژیک و توسعه منابع انسانی بر عملکرد بانک سپه (مورد مطالعه: شعب بانک سپه آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بانک سپه شعبه کشکسرای

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد گرایش استراتژیک (گرایش کارآفرینانه، بازارگرایی، گرایش به یادگیری بر عملکرد بانک سپه بود. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، تحقیق توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مسئولین شعب بانک سپه (رئیس و معاون شعبه) و متخصصین فعال در بخش ستاد بانک در سطح منطقه آذربایجان شرقی و به تعداد 180 نفر می‌باشند که تعداد 118 مورد از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه به کار گرفته شد. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که هم ابعاد گرایش استراتژیک (شامل گرایش کارآفرینانه، بازارگرایی، گرایش به یادگیری) و هم توسعه منابع انسانی به صورت مثبت و معنی دار بر عملکرد بانک سپه تأثیر دارند و متغیر توسعه منابع انسانی دارای تأثیر بیشتری نسبت به ابعاد گرایش استراتژیک بر عملکرد بانک می باشد. همچنین نتایج تحلیل جانبی نشان داد پاسخ دهندگان موافق هستند که بانک از نظر متغیرهای تحقیق (شامل گرایش کارآفرینانه، بازارگرایی، گرایش به یادگیری، توسعه منابع انسانی و عملکرد) در شرایط مناسب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها