ارزیابی تاثیر رابطه گرایی برند بر وفاداری نگرشی مشتریان - مطالعه ای در مشتریان بانک های سپه شمالغرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیرات رابطه گرایی برند بر وفاداری نگرشی مشتریان (مطالعه موردی: بانک های سپه –شمالغرب ایران) پرداخته است. برای این منظور نه فرضیه تدوین شده است و تلاش گردیده تا بر اساس اهداف پژوهش فرضیات آزمون گردد. متغیرهای پژوهش شامل: وفاداری نگرشی، اعتماد، تعهد موثر، کیفیت ادراکی و رابطه محوری ادراکی می باشند.که در قالب پنج پرسشنامه استاندارد آورده شده است. و پایایی ابزار توسط آلفای کرونباخ محاسبه شده که وضعیت در حالت مناسبی می باشد. پژوهش حاضر کاربردی از نوع تحلیلی می باشد و شیوه در گردآوری داد ها میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش نامحدد می باشد از این رو از رابطه حجم نمونه در جوامع نامحدود استفاده شده است که حجم نمونه 378 نفر تعیین گردیده است. فرضیات توسط نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی شده است و نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیات پژوهش تائید شده است. در ادامه به بیان پیشنهادات و محدودیت های پژوهش پرداخت شده است.

کلیدواژه‌ها