مطالبات معوق بانکی ؛ چالشها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس دایره پیگیری وصول مطالبات بانک سپه آذربایجان شرقی

چکیده

از جمله مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران افزایش حجم تسهیلات غیرجاری (مطالبات معوق) است . انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانکها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانکها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی ، موجب افزایش پایه پولی شده است . عدم مدیریت داخلی گیرندگان تسهیلات ، شرائط اقتصادی و تورم ، تأثیر بحرانهای بازارهای مالی و ضعف موجود در قوانین از جمله عواملی است که در ایجاد مطالبات معوق تدثیر دارند . در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی . بااستفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است ، علل و پیامدهای بروز و افزایش مطالبات بانکها ، تمهیدات بانکها برای کنترل افزایش مطالبات معوق و روشهای متداول و نوین وصول مطالبات تشریح شده است .

کلیدواژه‌ها