ارزیابی میزان رهبری دانشی و بررسی تاثیر آن بر تمایلات کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در بانک سپه استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی میزان رهبری دانشی و تأثیر آن بر تمایلات کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در بانک سپه استان آذربایجان شرقی می‏باشد. برای این منظور رهبری دانشی براساس نظریه ریتاویتالا در سه بعد؛ گرایش به یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی و تمایلات کارکنان نسبت به تغییر سازمانی براساس شاخصهای آلبرخت(2003)تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان در بانک سپه استان آذربایجان شرقی می‌باشد که تعداد آنها 765 نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 256 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه رهبری دانشی ریتاویتالا و پرسشنامه تمایلات کارکنان نسبت به تغییر سازمانی آلبرخت(2003)می‌باشد که پس از سنجش‏ روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه ‏آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏های آماری از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه‏بندی، تلخیص و توصیف داده‏های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از آزمون‏های کلموگروف-اسمیرنف، t تک نمونه ای، r پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که میزان رهبری دانشی در سطح در بانک سپه استان آذربایجان شرقی بالاتر از حد متوسط (در حد مطلوب) ارزیابی می‌شود همچنین رهبری دانشی و ابعاد آن (گرایش به یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی) بر تمایلات کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در بانک سپه استان آذربایجان شرقی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها