تعداد مقالات: 11
9. صکوک اجاره و بررسی ابعاد حقوقی آن منطبق بر نظام بانکداری ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 60-79

رسول یاسمن؛ بهمن جلیلی؛ سیدحسن میرعلی پور


11. مطالبات معوق بانکی ؛ چالشها و راهکارها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 102-118

امیرعلی فرغانی